Zaproszenie

Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z siedzibą przy ul. Filaretów 31, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Elfów 32  w Tychach, WM 33/IV

Zakres opracowania dokumentacji zawiera:

1) Projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznej uwzględniający:

 • wymianę tablic głównych,
 • wymianę wewnętrznych linii zasilających na odcinku złącze wyłącznik główny – tablice główne,
 • piony wewnętrznych linii zasilających (WLZ) i tablice piętrowe,
 • wymiana tablic lokatorskich w mieszkaniach wraz z wymianą istniejących zabezpieczeń oraz zamontowanie włączników ochronnych p/porażeniowych na tablicy,
 • wykonanie nowych obwodów do gniazd w kuchni i łazience,
 • instalacja oświetleniowa na klatkach schodowych, piwnicach,
 • uziomy wyrównawcze w piwnicach,
 • wyłącznik główny na zewnątrz budynku p/pożarowy.

2) Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) Przedmiar robot sporządzony w kolejności technologicznej wykonania remontu, zawierający ilość

jednostek przedmiarowych robot wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw wyceny.

4) Kosztorys inwestorski obejmujący powyższy zakres robót, określający ich zakres.

Wymagania Zamawiającego:

 • Termin realizacji usługi: 2 miesiące
 • Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Sekretariatu Zamawiającego faktury VAT
 • aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualny wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Sposób obliczenia ceny oferty:

 • Cena oferty, to wartość ogółem usługi z podatkiem VAT,
 • Należy sporządzić kalkulację ceny usługi.
 • Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia.
 • Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku
 • Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.

Dokumenty składające się na ofertę:

 • wypełniony formularz druku oferty
 • odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualny wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Ofertę należy złożyć (w zamkniętej kopercie) najpóźniej do dnia 22.03.2021 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, SEKRETARIAT (pokój nr 15), ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy,

Załączniki do zaproszenia stanowią: formularz oferty

W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający wystawi zlecenie na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Osoba do kontaktu inspektor ds. elektrycznych  32 227-40-91 wew. 168

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...