Wspólnota Mieszkaniowa Nr 15/V reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, przy ul. Filaretów 31, z uwzględnieniem treści art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Montaż monitoringu przy nieruchomościach położonych w Tychach przy ul. Czereśniowej 9-11

 1. Zakres robót do wykonania.
 2. Montaż instalacji monitoringu obejmującej teren zewnętrzny wokół budynku.
 3. Montaż instalacji monitoringu obejmującej klatki schodowe na poziomie parteru z widokiem na drzwi wejściowe.
 4. Montaż centrali w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym

 

 1. Wymagania:
 2. Termin realizacji: 5 miesiący od daty odebrania zlecenia
 3. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 4. Gwarancja jakości na wykonane roboty winna zostać udzielona na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.
 5. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
 6. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w zamówieniu.
 7. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania robót określonych w umowie w formie pieniężnej w wysokości 5-10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 8. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

III. Sposób obliczenia ceny oferty:

 1. Cena oferty, to wartość ogółem z podatkiem VAT.
 2. Oferta powinna zostać sporządzona na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
 3. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
 4. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
 5. Dokumenty składające się na ofertę:
 6. wypełniony formularz oferty – na załączonym druku,
 7. kserokopia świadectwa kwalifikacji uprawnionej osoby,
 8. aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - o wartości ubezpieczenia nie

mniejszej niż 50 000,00 zł.

 1. wypełnione oświadczenie o nie zaleganiu – na załączonym druku,
 2. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 26.10.2021r.

 w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy,

 1. W celu uzyskania większej ilości informacji proszę kontaktować się z:

Rejon Obsługi Mieszkańców nr V – Dział techniczny tel. 32 227 75 34

VII. Załączniki do zaproszenia stanowią:

 1. formularz oferty
 2. oświadczenie o nie zaleganiu

VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...