25 maja 2018 10:38

Dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w MZBM Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 

  1. Administrator danych

Administratorami Państwa danych są Gmina Miasta Tychy oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami Gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

W sprawach dotyczących obszaru działania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach informacje udzielane są w siedzibie Zakładu znajdującej się w budynku Dyrekcji przy ul. Filaretów 31 w Tychach.

 

  1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Zbigniewa Woźniaka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzbm.tychy.pl;

2)    pisemnie na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.

 

  1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

1.    Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.    Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3.    Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

1.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.    Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    usunięcia swoich danych osobowych;

4)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5)    przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

  1. Prawo do cofnięcia zgody

1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

3.    Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Inspektora Danych Osobowych, bądź pisemnie na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.

 

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

1.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.    W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.    W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...