18 sierpnia 2022 7:50

Każdy z Nas chciałby mieszkać w ładnej, czystej i estetycznej okolicy. Wszyscy lubimy, gdy w naszym otoczeniu panuje porządek, ale czy każdy z Nas dba o czystość chodników, placów, terenów oraz miejsc składowania odpadów komunalnych z których korzysta?  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sam nie rozwiąże tego problemu. Potrzebne jest zaangażowanie wszystkich. Utrzymujmy porządek, sprzątajmy po sobie, a odpady wyrzucajmy w miejscach do tego przeznaczonych.

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wspólnocie mieszkaniowej, jako właścicielu nieruchomości, spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji oraz utrzymania czystości i porządku w miejscach gromadzenia odpadów

Pamiętajmy, że to jak wygląda nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze.

Tylko dzięki wspólnemu działaniu możemy rozwiązać problem.

 

Podstawy prawne regulujące obowiązki dotyczące miejsc składowania odpadów komunalnych:

- Zgodnie z Rozdziałem 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie, we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów, potocznie zwanym altaną śmietnikową.

Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie punktu gromadzenia odpadów rozumie się np. wyodrębnienie i niezbędne wyposażanie pomieszczenia w przyziemiu budynku, utwardzenie placu na zewnątrz budynku, służącego do ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów czy wybudowane wiaty śmietnikowej.

W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, to właściciel tej nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usytuowania punktu gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, poprzez zawarcie odpowiedniej pisemnej umowy dzierżawy terenu. W związku z powyższym właściciel nieruchomości może się zwrócić do Gminy, z wnioskiem o zawarcie umowy na wydzierżawienie terenu pod punkt gromadzenia odpadów.

- Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd Wspólnoty nie został wybrany.

- Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1) i 4) ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym , chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

- Gmina przejęła na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny. Dla lokali niezamieszkałych obowiązek ten spoczywa na Zarządach wspólnot mieszkaniowych.

- Zgodnie z §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, przyjętego uchwałą Rady Miasta Tychy, utrzymanie czystości i porządku w miejscach gromadzenia odpadów (altankach śmietnikowych) należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...